Visie

De bevolking van Afghanistan ondergaat een grote humanitaire ramp. Na de machtsovername door de Taliban, staan vroegere donorlanden aan de zijlijn en staken zij elke vorm hulpverlening. De bevolking vervalt in armoede en wanhoop.  De bewoners hebben de keuze het land te verlaten en op de vlucht te slaan met alle gevaren vandien of achter te blijven zonder perspectief.

De Stichting ( afgekort SKS) wil een bijdrage leveren aan een rechtvaardige samenleving en een eind maken aan sociale ongelijkheid. Perspectief bieden aan achterblijvers zonder uitzicht op een betere toekomst. Wij zijn van mening dat iedereen gelijke kansen moet hebben om zijn talenten te ontwikkelen en zijn leven vorm te geven.

 

Missie

SKS wil zelfredzaamheid bevorderen voor alle ongeveer bewoners van Khuja Sarbor en omgeving, die hoofdzakelijk leven van agrarische activiteiten. Met name van de teelt van saffraan. Wij willen investeren in de teelt maar ook in de keten naar de consument, in logistiek en de afzet. Dit alles om meer inkomsten te creëren voor voedselzekerheid, onderwijs en medische zorg. En om meer werkgelegenheid te creëren voor vrouwen en jongeren.

Strategie

Samen met lokale coöperatie van boeren willen we investeren in continuïteit van productie van saffraan, verhoging van kwaliteit en productiviteit per hectare door kennisoverdracht van productie, hedendaagse teeltmethoden, plantmateriaal, grondgebruik, irrigatie, bemesting en mechanisatie.

Daarbij zullen we zoveel mogelijk aansluiten bij reeds aanwezige kennis, expertise, mogelijkheden en ambities van duurzame teelt. Onze partner organisatie neemt besluiten en de Foundation zorgt voor de middelen.

Doel / actieplan

Als gevolg van klimaatverandering welke zich in Afghanistan, door zijn geografische ligging, meer dan elders laat voelen, krijgt additionele watervoorziening de hoogste prioriteit. We streven ernaar aanvullende waterputten te realiseren in 2023. Daarmee kan de oogst van 2023 tenminste veiliggesteld worden.

 

Vanaf jaar 1 zal geïnvesteerd worden in onderzoek naar mogelijkheden om saffraan rechtstreeks te verkopen in Nederland en omringende landen. Daarbij ambieert SKS met name een bemiddelende rol  bij het leggen van rechtstreekse contacten tussen afnemers en de coöperatie van producenten in Khuja Sarbor. In uitzonderlijke gevallen zal SKS voor eigen rekening importeren en verkopen. (Twee van de bestuursleden zijn ervaren ondernemers.)

Voor 2024 streven we naar aanvullende investeringen in wateropslag en de aanleg van irrigatiekanalen.

Voor de jaren 2024 - 2028 zal in overleg met de boeren en specialisten gestart worden met investering in kennisoverdracht voor productiviteitsverhoging.

Hoe gaan we ons doel realiseren

  • Voor uitbreiding van watertransport wordt gebruik gemaakt van een eeuwenoude en duurzame techniek welke bekend staat als Qanat..Een Perzische uitvinding van meer dan 2000 jaren geleden. Hierbij gaat het om een ondergronds aquaduct dat in een droog klimaat transport van water over lange afstand mogelijk maakt zonder dat er veel water verdampt. Het bestaande aquaduct wordt uitgebreid met een groot aantal boorgaten die ondergronds met elkaar verbonden worden. Daarmee stijgt de watercapaciteit aanzienlijk en is men verzekerd van 50 a 60 jaar watertoevoer. Voor  zowel irrigatie en als menselijk gebruik.
  • Voor verhoging van productiviteit, kennisoverdracht over grondbewerking, bemesting en andere moderne landbouwtechnieken wordt gebruik gemaakt van een Nederlands adviesbureau met tientallen jaren ervaring in biologische saffraanteelt in Afghanistan. Tevens zullen zij kennis overdragen in het ontwikkelen en verbeteren van de gehele waardeketen: naast het telen, wordt waarde toegevoegd aan het proces van oogsten, certificeren, bewerken, verpakken, transporteren, verkopen en marketing.
  • Voor de verkoop bemiddelt SKF tussen de boeren en grotere afnemers in Europa om zodoende de tussenhandel uit te schakelen en de extra marge ten goede te laten komen aan de boeren in Khuja Sarbor.